SIBERIA KNIVES

...knife for life 


POCTA STARÝM MISTRŮM A KOVÁŘSKÉMU ŘEMESLU... 

Ručně kované damaškové nože s pevnou čepelí a zavírací damascenské nože, těmi (nejen na naší stránce) doslova žijeme! Specializujeme se na lovecké nože vyrobené v Rusku. 

HONOUR TO THE OLD MASTERS AND BLACKSMITH CRAFT ...

Hand-forged damask knives with fixed blades and damascus folding knives, that create (not olny on our web site) literally live! We are specialized at hunting knives made in Russia.

TRADICE JE TRADICE... 

Pavlovská Sloboda (dnešní Pavlovo na Oke) je místem, které se proslavilo už v XVI. století svojí železnou řemeslnou malovýrobou. Od pradávna tato oblast byla známa kováři a mistry, kteří vyráběli chladné zbraně, lovecké nože a příbory.

Pavlovští mistři naučili svému řemeslu také okolní sousedy. Obzvláště se dařilo kovářům z obce Vorsma. Tradovalo se, že jejich nože se na tržnici vyvažovali zlatem. Výroba nožů v oblasti Nižního Novgorodu pokračuje dodnes.

V našem obchodě naleznete nože od následníka výše zmíněné bohaté tradice, značku Siberia Knives.

TRADITION IS TRADITION ...

"Pavlovská Sloboda" (today's "Pavlovo on Oke") is a place that became famous in the XVI century for its iron craft small-scale production. Since ancient times, this area has been known for blacksmiths and masters who produced cool weapons, hunting knives and cutlery.

The Pavlov masters also taught their neighbors their craft. Blacksmiths from the village of Vorsma were particularly successful. It was said that their knives were balanced in the marketplace with gold. Knife production in the area of ​​Nizhny Novgorod has been continueing today.

In our shop you will find knives from the successor of the abovementioned rich tradition, the brand Siberia Knives.

CENÍME SI POTU A TVRDÉ DŘINY... 

Moderní doba přinesla odlišný pohled na chladné zbraně a speciálně nože. Dnes většina populace vnímá nůž jako spotřební věc. Naštěstí je stále velké množství lidí, kteří hledají kvalitu, nápaditost a chtějí vlastnit něco výjimečného.

Ruské nože značky Siberia Knives reprezentují to nejlepší z oblasti Nižního Novgorodu. Zde velmi dobře vědí, jak ukovat pořádný, krásný nůž. Jsou v tom dobří a mají svůj vlastní styl. Představujeme Vám kolekci nožů značky Siberia Knives, které v sobě spojují staré tradice a nový pohled na nožířské umění.


WE APPRECIATE THE SWEAT AND HARD WORK...

Modern times have brought a different view of cool weapons and especially knives. Today, most of the population perceives the knife as a consumer stuff. Fortunately, there are still many people who are looking for quality, imagination and want to own something special.

Russian knives from Siberia Knives represent the best of Nizhny Novgorod. Here they know very well how to forge a proper, beautiful knife. They are good at it and have their own style. We present a collection of Siberia Knives knives that combine old traditions and a new look at the art of cutlery.

Doufáme, že vlastnictví takového nože Vám bude přinášet radost. Ať už se ho rozhodnete používat v přírodě nebo nůž zakonzervujete jako sběratelský kus.

Siberia Knives

We hope that the ownership of such a knife will bring you joy. Whether you choose to use it in nature or conserve it as a collector's piece.

Siberia Knives